Τετάρτη, 5 Ιανουαρίου 2011

Οἱ εἰσπράκτορες τῶν ὑπεργολάβων!

πίναξ Ν. Ὀρλώφ ἀπό τήν ἐποχή τοῦ Χαριλάου Τρικούπη
Κύριε Κυβερνῶντες μας! Διαβάζω σήμερα σὲ διάφορες ἱστοσελίδεςτὴν πρόθεσί σας νὰ νομοθετήσετε μὲ τέτοιον τρόπο, ὣς τε νὰ προστατεύσετε τὰ συμφέροντα τῶν ὑπεργολάβων-διαχειριστῶν τῶν ἐθνικῶν μας (κι ὂχι μόνον) ὁδῶν.

Τί γινε;
ποφασίσατε νά γίνεται εσπράκτορες τνπεργολάβων κύριοι κυβερνντες μας;
Νά τά πάρουμε λίγο πό τήν ρχή;
ς λληνες πολτες καί φορολογούμενοι, πό τήν μεταπολίτευσι καί μετά (τολάχιστον),
-χουμε δη φορολογηθε ρκετές φορές γιά τήν δημιουργία δρόμων καί τήν συντήρησί τους. συνέχεια

Τετάρτη, 15 Δεκεμβρίου 2010

βρε πως αλλάζουν οι καιροί ή μήπως κάνουν κύκλους;
Ήμουν μικρό παιδί όταν έβλεπα την διαφημιστική καμπάνια με τον "εισαγόμενο" τον Λαλάκη ..ήταν μια αξιόλογη προσπάθεια για την στήριξη των ελληνικών προϊόντων. Σήμερα όμως με την τεράστια αυτή κρίση που αντιμετωπίζει η χώρα μας, γίνεται περισσότερο απο επιτακτική η ανάγκη στήριξης των όσων ελληνικών προϊόντων

Σάββατο, 11 Δεκεμβρίου 2010

ΑΠΟΛΥΣΕΙΣ ΜΕ ΜΙΚΡΟΤΕΡΗ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ...

Ευελιξία αλλά και µικρότερες αποζηµιώσεις στις απολύσεις µαζί µε
µειώσεις µισθών στον ιδιωτικό τοµέα φέρνει το πολυνοµοσχέδιο της
κυβέρνησης. Σε ισχύ παραµένουν οι κλαδικές συµβάσεις µόνο όπου δεν
εφαρµόζεται επιχειρησιακή σύµβαση, ενώ το...
νοµοσχέδιο
θεσµοθετεί την Ειδική Επιχειρησιακή Συλλογική Σύµβαση Εργασίας και
ανοίγει τον δρόµο για µειώσεις µισθών και στον ιδιωτικό τοµέα, µε
κατώτατο όριο τα 740 ευρώ.

Οι δέκα ανατροπέςστα εργασιακά είναι οι εξής:
1Με
την Ειδική Επιχειρησιακή Συλλογική Σύµβαση Εργασίας δεν θα ρυθµίζονται
µόνο τα µισθολογικά, αλλά και θέµατα εργασιακών σχέσεων, όπως οι όροι
και οι προϋποθέσεις µερικής απασχόλησης, εκ περιτροπής εργασίας και
διαθεσιµότητας, η προβλεπόµενη διάρκειά τους, καθώςκαι ο αριθµός των
θέσεων εργασίας. Συνεπώς, εναπόκειται στη διαπραγµάτευση µεταξύ εργοδότη
και εργαζοµένων προκειµένου να αποφασιστεί ακόµη και το επιτρεπόµενο
όριο των απολύσεων. Η Ειδική Επιχειρησιακή Συλλογική Σύµβαση Εργασίας
µπορεί να καταρτιστεί και από εργοδότη που απασχολείλιγότερους από 50
εργαζόµενους, µε το αντίστοιχο επιχειρησιακό σωµατείο και, αν δεν
υπάρχει, µε το αντίστοιχο κλαδικό σωµατείο ή µε τηναντίστοιχη
οµοσπονδία. Για την εφαρµογή της διαδικασίας, τα δύο µέρη θα υποβάλλουν
από κοινού αιτιολογική έκθεση των λόγων που δικαιολογούν την πρόθεσή
τους για κατάρτισηειδικής συλλογικής σύµβασης προς το Συµβούλιο
Κοινωνικού Ελέγχου Επιθεώρησης Εργασίας (ΣΚΕΕ).

2Η αποζηµίωση σε
απόλυση θα υπολογίζεται µε βάση τον µειωµένο µισθό και θα υπολογίζεται
µε τον µισθό της κλαδικής σύµβασης µόνο αν η απόλυση γίνεται πέρα από το
συµφωνηµένο όριο.

3Οι επιχειρησιακές συµβάσειςθα υπερισχύουν
έναντι των κλαδικών και των οµοιοεπαγγελµατικών (δεν θα µπορούν να
επεκτείνονταιµε απόφασηυπουργού). Οι κλαδικέςκαι οιοµοιοεπαγγελµατικέςθα
ισχύουν, ωστόσο, µε απόφαση του εκάστοτε υπουργού, όπου δεν υπάρχει
επιχειρησιακή σύµβαση και στον εργοδότη που δεν είναι µέλος οργάνωσης.

4Οι «υπό δοκιµή» εργαζόµενοι (γιαδιάστηµα ενόςέτους αντίτων δύο µηνών που είναι σήµερα) δεν θα αποζηµιώνονται όταν απολύονται.

5Μειώνεται
σεέναν µήνα ο χρόνος προειδοποίησης για τηναπόλυση εργαζοµένου µε
σύµβαση εργασίας αορίστου χρόνου, διάρκειας εργασίας από 12 έως 24
µήνες. Σε περίπτωση µη προειδοποίησης, θα καταβάλλεται αποζηµίωση
απόλυσης ενός µηνός (αντί των δύο σήµερα).

6Καταργείται η προσαύξηση 10% για την υπερωριακήαπασχόλησητων µερικώς απασχολουµένων.

7Επεκτείνεται
ο χρόνος τηςδιαθεσιµότητας τωνεργαζοµένωνστις επιχειρήσεις
πουαντιµετωπίζουν σοβαρά οικονοµικά προβλήµατα από έξι σε εννέα µήνες.
8Αυξάνεται από 18 σε 36 µήνες η επιτρεπόµενη διάρκεια της απασχόλησης
εργαζοµένων σε έµµεσο εργοδότη (µε τυχόν παρατάσεις).

9Περιορίζεται η δυνατότητα προσφυγής στη διαιτησία στον καθορισµό βασικού ηµεροµισθίο ή καιβασικού µισθού.

10Ορίζεται
ηµεροµηνία λήξης για τη διατήρηση ή κατάργηση της διαιτησίας ύστερα από
απόφαση των κοινωνικών εταίρων και περιορίζεται το ∆.Σ. του ΟΜΕ∆ σε
επτά µέλη,από έντεκα.Οι αποφάσειςτου ∆.Σ. θα πρέπει να λαµβάνονται µε
την οµόφωνη απόφαση και των επτά µελών του.

ΜΙΣΘΟΙ ΣΕ ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΠΤΩΣΗ

Σε... ελεύθερη πτώση θα βρεθούν οι μισθοί στον ιδιωτικό τομέα, καθώς
ανοίγει διάπλατα ο δρόμος για την υπογραφή επιχειρησιακών συμβάσεων,
κάτω από τα όρια των κλαδικών συμβάσεων. Το ποσοστό της μείωσης φτάνει
έως και το 26%, καθώς το...
μόνο
που διασφαλίζεται είναι πως δεν θα σπάσει ο κατώτερος μισθός της εθνικής
συλλογικής σύμβασης (σήμερα είναι 740 ευρώ). Ακόμα μεγαλύτερη θα είναι η
μείωση της αγοραστικής δύναμης των μισθωτών του ιδιωτικού τομέα, που
σύμφωνα με τις εκτιμήσεις των ειδικών θα γυρίσει τριάντα χρόνια πίσω.
Συγκεκριμένα
η «συρρίκνωση» των μισθών μέσω των επιχειρησιακών συμβάσεων θα οδηγήσει
σε μία επιπλέον πτώση της αγοραστικής δύναμης κατά 5% (για παράδειγμα
μείωση μισθού κατά 15% θα «ρίξει» την αγοραστική δύναμη κατά 20%).

Ουσιαστικά
αναμένεται έκρηξη του αριθμού των φτωχών εργαζομένων, το ποσοστό των
οποίων διαμορφώνεται ήδη στο 14% και είναι από τα υψηλότερα στην Ευρώπη.
Αυτό θα έχει ως αποτέλεσμα να μειωθεί τουλάχιστον κατά 10% ο τζίρος των
επιχειρήσεων, με αποτέλεσμα να γίνουν και νέες απολύσεις.
Πρόβλεψη
Με
βάση το νομοσχέδιο, θα μπορούν να υπογράφονται επιχειρησιακές
συμβάσεις, που θα προβλέπουν αμοιβές κάτω από την κλαδική αλλά όχι από
την εθνική συλλογική σύμβαση.
Ωστόσο δεν αποσαφηνίζονται οι όροι για
την υπαγωγή μιας επιχείρησης στη ρύθμιση (π.χ. αναλυτικά οικονομικά
κριτήρια) και δεν καθορίζεται συγκεκριμένο ποσοστό μείωσης των μισθών.
Στη μάχη
Οι
πρώτοι που θα πρέπει να μπουν στη «μάχη» των επιχειρησιακών συμβάσεων
αναμένεται να είναι οι εργαζόμενοι στον τουρισμό, οι εμποροϋπάλληλοι και
οι τραπεζικοί υπάλληλοι.
Στους συγκεκριμένους κλάδους οι εργατικές
Ομοσπονδίες είναι επί ποδός πολέμου και δηλώνουν πως δεν πρόκειται να
δεχτούν την πτώση των μισθών. «Αν περάσει αυτός ο νόμος, με τα
συγκεκριμένα δεδομένα, ο εισαγωγικός μισθός στο εμπόριο που είναι τώρα
903 ευρώ, θα πέσει στα 740 ευρώ, στο ύψος του βασικού.
Ο,τι χτίστηκε
όλα τα προηγούμενα χρόνια, πλέον τελειώνει» σημειώνει ο γενικός
γραμματέας Ομοσπονδίας Ιδιωτικών Υπαλλήλων Ελλάδος Θάνος Βασιλόπουλος.
Συνεχίζει
επισημαίνοντας πως «το νομοσχέδιο επιτρέπει στους εργοδότες να
προσλαμβάνουν εργαζομένους για έναν χρόνο και να τους απολύουν χωρίς
αποζημίωση ή να τους κρατούν ακόμη έναν χρόνο και να τους απολύουν
δίνοντάς τους έναν μισθό.
Δυστυχώς, η αγοραστική δύναμη θα μειωθεί
ακόμη περισσότερο, δεν θα γίνεται κατανάλωση των προϊόντων, θα κλείνουν
τα καταστήματα και η ανεργία θα αυξηθεί στα ύψη».

Πέμπτη, 9 Δεκεμβρίου 2010

To 20% των Ελληνων στα ορια της εξαθλιωσης!

Στο 56,6% υπολογίζεται το ποσοστό των
Ελλήνων που αντιμετώπιζαν μεγάλη ή μερική δυσκολία για να τα βγάλουν
πέρα με το εισόδημα τους το 2009. Με βάση τα στοιχεία της ΕΛ.ΣΤΑΤ.,
845.000 νοικοκυριά, δηλαδή το 19,7% του πληθυσμού της χώρας, βρίσκονται
μπροστά στον κίνδυνο της φτώχειας.

Σύμφωνα με τα σχετικά στοιχεία
της έρευνας εισοδηματικών συνθηκών και διαβίωσης της Ελληνικής
Στατιστικής Αρχής (ΕΛ.ΣΤΑΤ.), δυσκολία κάλυψης των καθημερινών αναγκών
του αντιμετώπιζε, την προηγούμενη χρονιά, το 80,2% του φτωχού πληθυσμού
και το 50,5% του μη φτωχού πληθυσμού.

Πρωταθλήτρια και τον Οκτώβριο η Ελλάδα


Στις αυξήσεις τιμών είμαστε πρώτοι,
σύμφωνα με το ΕΛΚΕΚΑΣταθερά στην πρώτη θέση βρίσκεται η Ελλάδα και το
μήνα Οκτώβριο σε ο,τι αφορά τις αυξήσεις σε πολλά προϊόντα ευρείας
κατανάλωσης και υπηρεσίες, σύμφωνα με το Ελληνικό Κέντρο Καταναλωτή και
την ανάλυση των τιμών στις χώρες της ευρωζώνης.Η σύγκριση των τιμών για τον Οκτώβριο του 2010 σε σχέση με τον Οκτώβριο
του 2009 αναδεικνύει την Ελλάδα στην πρώτη θέση των αυξήσεων.Η Ελλάδα πρώτη: