Σάββατο, 11 Δεκεμβρίου 2010

ΑΠΟΛΥΣΕΙΣ ΜΕ ΜΙΚΡΟΤΕΡΗ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ...

Ευελιξία αλλά και µικρότερες αποζηµιώσεις στις απολύσεις µαζί µε
µειώσεις µισθών στον ιδιωτικό τοµέα φέρνει το πολυνοµοσχέδιο της
κυβέρνησης. Σε ισχύ παραµένουν οι κλαδικές συµβάσεις µόνο όπου δεν
εφαρµόζεται επιχειρησιακή σύµβαση, ενώ το...
νοµοσχέδιο
θεσµοθετεί την Ειδική Επιχειρησιακή Συλλογική Σύµβαση Εργασίας και
ανοίγει τον δρόµο για µειώσεις µισθών και στον ιδιωτικό τοµέα, µε
κατώτατο όριο τα 740 ευρώ.

Οι δέκα ανατροπέςστα εργασιακά είναι οι εξής:
1Με
την Ειδική Επιχειρησιακή Συλλογική Σύµβαση Εργασίας δεν θα ρυθµίζονται
µόνο τα µισθολογικά, αλλά και θέµατα εργασιακών σχέσεων, όπως οι όροι
και οι προϋποθέσεις µερικής απασχόλησης, εκ περιτροπής εργασίας και
διαθεσιµότητας, η προβλεπόµενη διάρκειά τους, καθώςκαι ο αριθµός των
θέσεων εργασίας. Συνεπώς, εναπόκειται στη διαπραγµάτευση µεταξύ εργοδότη
και εργαζοµένων προκειµένου να αποφασιστεί ακόµη και το επιτρεπόµενο
όριο των απολύσεων. Η Ειδική Επιχειρησιακή Συλλογική Σύµβαση Εργασίας
µπορεί να καταρτιστεί και από εργοδότη που απασχολείλιγότερους από 50
εργαζόµενους, µε το αντίστοιχο επιχειρησιακό σωµατείο και, αν δεν
υπάρχει, µε το αντίστοιχο κλαδικό σωµατείο ή µε τηναντίστοιχη
οµοσπονδία. Για την εφαρµογή της διαδικασίας, τα δύο µέρη θα υποβάλλουν
από κοινού αιτιολογική έκθεση των λόγων που δικαιολογούν την πρόθεσή
τους για κατάρτισηειδικής συλλογικής σύµβασης προς το Συµβούλιο
Κοινωνικού Ελέγχου Επιθεώρησης Εργασίας (ΣΚΕΕ).

2Η αποζηµίωση σε
απόλυση θα υπολογίζεται µε βάση τον µειωµένο µισθό και θα υπολογίζεται
µε τον µισθό της κλαδικής σύµβασης µόνο αν η απόλυση γίνεται πέρα από το
συµφωνηµένο όριο.

3Οι επιχειρησιακές συµβάσειςθα υπερισχύουν
έναντι των κλαδικών και των οµοιοεπαγγελµατικών (δεν θα µπορούν να
επεκτείνονταιµε απόφασηυπουργού). Οι κλαδικέςκαι οιοµοιοεπαγγελµατικέςθα
ισχύουν, ωστόσο, µε απόφαση του εκάστοτε υπουργού, όπου δεν υπάρχει
επιχειρησιακή σύµβαση και στον εργοδότη που δεν είναι µέλος οργάνωσης.

4Οι «υπό δοκιµή» εργαζόµενοι (γιαδιάστηµα ενόςέτους αντίτων δύο µηνών που είναι σήµερα) δεν θα αποζηµιώνονται όταν απολύονται.

5Μειώνεται
σεέναν µήνα ο χρόνος προειδοποίησης για τηναπόλυση εργαζοµένου µε
σύµβαση εργασίας αορίστου χρόνου, διάρκειας εργασίας από 12 έως 24
µήνες. Σε περίπτωση µη προειδοποίησης, θα καταβάλλεται αποζηµίωση
απόλυσης ενός µηνός (αντί των δύο σήµερα).

6Καταργείται η προσαύξηση 10% για την υπερωριακήαπασχόλησητων µερικώς απασχολουµένων.

7Επεκτείνεται
ο χρόνος τηςδιαθεσιµότητας τωνεργαζοµένωνστις επιχειρήσεις
πουαντιµετωπίζουν σοβαρά οικονοµικά προβλήµατα από έξι σε εννέα µήνες.
8Αυξάνεται από 18 σε 36 µήνες η επιτρεπόµενη διάρκεια της απασχόλησης
εργαζοµένων σε έµµεσο εργοδότη (µε τυχόν παρατάσεις).

9Περιορίζεται η δυνατότητα προσφυγής στη διαιτησία στον καθορισµό βασικού ηµεροµισθίο ή καιβασικού µισθού.

10Ορίζεται
ηµεροµηνία λήξης για τη διατήρηση ή κατάργηση της διαιτησίας ύστερα από
απόφαση των κοινωνικών εταίρων και περιορίζεται το ∆.Σ. του ΟΜΕ∆ σε
επτά µέλη,από έντεκα.Οι αποφάσειςτου ∆.Σ. θα πρέπει να λαµβάνονται µε
την οµόφωνη απόφαση και των επτά µελών του.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου